ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΩΡΕΜΗ

AN ADDRESSEMENT FROM NEW ACADEMIC, Mr KONSTANTINOS CHOREMIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1959
  6. 140-142
    • A short analysis of the scientific work of the new academic, Mr C. Choremis.
    • Σύντομη ανάλυση του επιστημονικού έργου του νέου ακαδημαϊκού κ. Κ. Χωρέμη.