ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΚΟΎ ΟΞΕΟΣ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF MANGANIC ACID (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ασκητόπουλος Κωνσταντίνος Ι. | Κοντογιαννάκος Ι. Κ. | Γαληνός Α.Γρ. | Kontoyiannakos I. K. | Galinos A.Gr
  5. 1959
  6. 133-137
    • The isolation of manganic acid is attempted for its stabilization of ether molecules. The experimental part is described and the results are exposed.
    • Επιχειρείται η απομόνωση μαγγανικού οξέος για σταθεροποίησή του με μόρια αιθέρος. Περιγράφεται το πειραματικό μέρος και εκτίθενται τα εξαχθέντα συμπεράσματα.