ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΕΤΕΡΟΠΛΟΚΩΝ ΧΡΩΜΙΟΘΕΙΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΔΙ' ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΕΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

SYNTHESIS OF BI-COMPLEXES FROM CHROMOSULPHOCYANIDE COMPLEXES AND AMMONIA COMPLEXES OF CERTAIN METALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Tsamados D.M | Τσαμαδός Δ | Vrachnos S. A. | Βραχνός Σ. Α.
  5. 1959
  6. 129-133
    • This present study is about the preparation of combination series where the cation as reagen of the used K3[CrCNS), was replaced with metal cations ammonia-complexes. The achieved combinations are indeffinetly.
    • Η παρούσα εργασία, ασχολείται με την παρασκευή σειράς ενώσεων, όπου το κατιόν του ως αντιδραστηρίου χρησιμοποιηθέντος Κ3 [Cr(CNS)6], αντικαταστάθηκε από σύμπλοκο κατιόντος μετάλλου με αμμωνία. Οι επιτευχθείσες ενώσεις είναι ετερόπλοκες.