ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΒΒΕΡΕΛΙΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΥΠΟ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΣΥΝΘΗΚΑΣ

THE EFFECT OF GIVERELLINE ON THE PRODUCTION OF THE CORINTHIAN RAISIN AND THE SULTANA RAISIN UNDER GREEK CONDITIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965) | Michaelidou Ef. | Νταβίδης Οδυσσ. | Davidis Odys. | Cribas Vas. | Μιχαηλίδου Ευσταθία
  5. 1959
  6. 104-113
    • An experimental application of giverellineon the Corinthian raisins and sultanas, aiming towards an improvement of their augmentative properties. The experiments' results were positive with an increase of the quantitative giverelline and an increase of the raisin's weight. The practical application of the method doesn't stand to be especially posible because the price of giverelline is prohibiting high. As a result, their application is considered very costly.
    • Πειραματική εφαρμογή γιββερελλίνης Α σε αμπελώνες κορινθιακής σταφίδας και σουλτανίνας με σκοπό την βελτίωση των αυξητικών ιδιοτήτων τους. Τα αποτελέσματα του πειράματος ήταν ιδιαίτερα θετικά με αύξηση του ποσοστού καρποδέσεως και αύξηση του βάρους των σταφυλιών. Η πρακτική εφαρμογή όμως της μεθόδου δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα πιθανή διότι η τιμή πώλησης των γιββερελλινών είναι απαγορευτική με αποτέλεσμα η εφαρμογή τους να κρίνεται ασύμφορη.