ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

CONCERNIG THE CORRELAΤION OF SEISMIC EPICENTERS AFTER TECTONIC LINES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισκύρας Δημ Α
  5. 1959
  6. 82-91
    • The conclusion of this study is that, the displacements which are incised on geoligical maps based on epicentric lines are impossible to correspond, except for in a few occassions to reality. For that reason, it is better, the displacements and the tectonic lines that are placed on the maps from seismologists not to be incised based on epicentric lines but on groups of epicenters in analogy with the prevailing address.
    • Κύριο συμπέρασμα της εργασίας αυτής είναι ότι οι μεταπτώσεις που χαράσσονται στους γεωλογικούς χάρτες με βάση τις επικεντρικές μόνο γραμμές δεν είναι δυνατόν να ανταποκρίνονται εκτός από λίγες περιπτώσεις, στην πραγματικότητα. Για τον λόγο αυτό είναι προτιμότερο οι μεταπτώσεις και γενικότερα οι τεκτονικές γραμμές που τοποθετούνται στους χάρτες από τους σεισμολόγους να μην χαράσσωνται βάσει επικεντρικών γραμμών αλλά ομάδων επικέντρων ανάλογα με την επικρατούσα διεύθυνση