ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΟΚΙΝΗΣ (7-ΧΛΩΡΟ-4-ΔΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΟ-1-ΜΕΘΥΛΟ-ΒΟΥΓΥΛΑΜΙΝΟ) ΚΙΜΟΛΙΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΥΟΣ

EFFECT OF CHLOROQUINE (7-CHLORO-4-DIETHYLAMINO-1-METHYLBUTYLAMINO) QUINOLINE ON THE OXYGEN CONSUMPTION AND TO THE BODY TEMPERATURE OF WISTAR RATS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ.
  5. 1959
  6. 43-50
    • The effect of chloroquine quinoline on the oxygen consumption and to the body temperature of wistar rats is being studied. The method used is being described and the concluded results are exposed. The most significant one of all, is the poor antipyretic energy of chloroquine.
    • Ερευνάται η ενέργεια της χλωροτίνης κινολίνης επί της κατανάλωσης οξυγόνου και της θερμοκρασίας του σώματος του επίμυος. Περιγράφεται η χρησιμοποιηθείσα μέθοδος και τα εκτίθενται τα αποτελέσματα που προκύπτουν και που βασικότερο απ' αυτά είναι η ασθενής αντιπυρετική ενέργεια τής χλωροκίνης.