ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟΥ ΚΑΔΜΙΟΥ ΕΙΣ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

STUDY CONCERNING THE BALANCE BETWEEN IODINE AND IODINE CADMIUM IN WATERY SOLUTIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Σακελλαρίδης Π
  5. 1959
  6. 29-33
    • The results from the study of the balance between iodine and iodine cadmium in watery solutions through the spectophotometric method of constant change are mentioned, which gives the definition of the type of the shaped polyiodine combination and the determination of this stable proportion.
    • Αναφέρονται τα αποτελέσματα της μελέτης της ισορροπίας μεταξύ ιωδίου ιαι ιωδιούχου καδμίου σε υδατικά διαλύματα δια της χρησιμοποίησης τησ φασματοφωτομετρικής μεθόδου των συνεχών μεταβολών, η οποία επιτρέπει τον καθορισμό του τύπου της σχηματιζόμενης πολυϊωδιούχου ενώσεως και τον προσδιορισμό της σταθεράς διάστασης αυτής.