Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

THE METAMORPHOSIS OF CAPITALISM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζολώτας, Ξενοφών (1904-2004)
  5. 1952
  6. 514-539
    • An extensive and an especially detailed study through which it is proven that capitalism is a flexible and adjusting system which follows the social and financial progress and is accordingly adjusted.
    • Εκτεταμένη και εξαιρετικά εμπεριστατωμένη μελέτη για της οποίας αποδεικνύεται ότι η κεφαλαιοκρατιία είναι ένα σύστημα ευέλικτο και προσαρμοστικό το οποίο παρακολουθεί τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις και ανάλογα προσαρμόζεται