ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΞΕΝ. ΖΟΛΩΤΑ

THE RECEPTION OF ACADEMIC XEN. ZOLOTA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Εμμανουήλ Ε
  5. 1952
  6. 507-508
    • A greeting from the president at the extra session for the reception of the new regular member in the class "Ethics and Political Sciences", Mr Xenophontas Zolota
    • Χαιρετισμός του Προέδρου στην έκτακτη συνεδρία για την υποδοχή του νέου τακτικού μέλους στην τάξη των Ηθικών και Πολιτικώ Επιστημών κ. Ξενοφώντα Ζολώτα