ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ANNIVERSARY CELEBRATION FOR THE HUMAN RIGHTS DECLARATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Εμμανουήλ Ε
  5. 1952
  6. 502-503
    • A short speech on the ocassion of the anniversary of the Human Rights Declaration that took place on the 10th December 1948 from the U.N. in Paris.
    • Σύντομη ομιλία με αφορμή την επέτειο της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου που έγινε στις 10 Δεκεμβρίου 1948 από τον ΟΗΕ στο Παρίσι.