1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Χατζηκακίδης Αθανάσιος Δ
  5. 1952
  6. 492-501
    • The study is referred to the paradox phenomenon that appeared in samples of water, which were taken by the deeper layers of Aitolikos Lagoon. The aforementioned samples, after their receiving, presented vivid red shade. The phenomenon of the appearance of red shade is due to the existence of Hydrogen Sulphide in the waters of Aitolikos Lagoon. For the precise interpretation of the phenomenon, some chemical and microbiological examinations took place in the laboratory of the Hydrobiological Institute of Piraeus, whose results are cited.
    • Μελέτη η οποία αναφέρεται στο παράδοξο φαινόμενο το οποίο εμφανίστηκε σε δείγματα νερού, τα οποία λήφθησαν από τις βαθύερες στοιβάδες της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού. Τα προαναφερθέντα δείγματα μτετά από τη λήψη τους εμφάνισαν έντονη ερυθρή χροιά. Το φαινόμενο από της εφάνισης της ερυθρής χροιάς οφείλεται στοην ύπαρξη υδροθείου στα νερά της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού. Για την ακριβή δε ερμηνεία του φαινομένου έλαβαν τώρα χημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, στα εργαστήρια του Υδροβιολοβικού Ινστιτούτου στον Πειραιά, τα αποτελέσματα των οποίων παρατίθενται.