ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΖΩΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Β' ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΟΥ PAGELLUS ERYTHRINUS, ΛΙΘΡΙΝΙ

CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE NATURE OF THE PROTEINS OF SEA ANIMALS. SECOND ANNOUNCEMENT. PRIMARY OBSERVATIONS ON THE AUTOLYSIS OF THE MUSCULAR PROTEINS OF THE PAGELLUS ERYTHRINUS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Χρηστομάνος Αναστάσιος Α.
  5. 1952
  6. 453-456
    • For the fractional precipitation of the autolysis' products of the muscular proteins of the fish Pagellus Erythrinus, through the trichloracetic and phosphorotungstenic acid, it was found that while the mean of the phosphorotungstenic acid precipitating fraction of the analytical products is increased after the passing of 300 hours from 5% to 30% of the whole N. On the contrary, the non-precipitating fraction is slightly increased, that is from 52% to 64% after the passing of 300 hours of autolysis. Finally there are some indications for the recomposition of the albumen.
    • Γι την κλασματική κατακρήμνισι των προϊόντων της αυτολύσεως των μυϊκών πρωτεϊνών του ιχθύος Pagellus Erythrinus, (λιθρίνη), μέσω τριχλωροξεϊκού και φωσφοροβολφταμικού οξέος, βρέθηκε ότι ενώ το μέσο του φωσφοροβολφραμικού οξέος καρακρημνιζόμενο κλάμα των αυτολυτικών προϊόντων αυξάνεται μετά την πάροδο 300 ωρών από 5% σε 30% του όλου N, το μη κατακρημνιζόμενο κλάσμα αυξάνεται ελάχιστα, δηλαδή από 52% σε 64% μετά από την πάροδο 300 ωρών αυτοξύσεως. Τέλος υπάρχουν ενδείξεις για την αναδύνθεση λευκώματος.