1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Χρηστομάνος Αναστάσιος Α.
  5. 1952
  6. 443-453
    • The chromatographic analysis of proteins on a feltering map that secret some kind of actinium proved that the leucoma of fibres that excrete the actinium consists of 17 amino-acids in various proportions.
    • Η χρωματογραφική ανάλυση πρωτεϊνών επί διηθητικού χάρτη που εκκρίνους ορισμένα είδη ακτινίων απέδειξε ότι το λεύκωμα των κλωστών ποου απεκκρίνουν τα ακτίνια αποτελείται από δεκαεπτά αμινοξέα σε διάφορες αναλογίες.