ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΕ Α' ΒΙΟΧΑΗΜΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΥΘΥΡΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΩΝ ADAMSIA

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE PROTEINS NATURE OF SEA ANIMALS, aNNOUNCEMENT OF BIOCHEMICAL STUDY ON THE RED PROTEINIC FIBRES OF THE ADAMSIA ACTINIUMS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Χρηστομάνος Αναστάσιος Α.
  5. 1952
  6. 443-453
    • The chromatographic analysis of proteins on a feltering map that secret some kind of actinium proved that the leucoma of fibres that excrete the actinium consists of 17 amino-acids in various proportions.
    • Η χρωματογραφική ανάλυση πρωτεϊνών επί διηθητικού χάρτη που εκκρίνους ορισμένα είδη ακτινίων απέδειξε ότι το λεύκωμα των κλωστών ποου απεκκρίνουν τα ακτίνια αποτελείται από δεκαεπτά αμινοξέα σε διάφορες αναλογίες.