ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ

CONTRIBUTION TO THE METHODS FOR THE CHROMOMETRIC DETERMINATION OF ARSENIC (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αντωνιάδης Χαράλαμπος
  5. 1952
  6. 438-442
    • The study is referred to the main micromethods for the determination of arsenic and the chromometric is analyzed. The aforementioned method is based on the reduction of the molybdenic ammonium to "blue of molybdenium" in the presence of traces of arsenic and reductive composition in acid environment. For the needs of the study it was used as a reductive mean the red of carminion where was taken a characteristic post-chromatic reaction only in the presence of quinquivalent arsenic and despite of the PH's solution.
    • Στην παρούσα μελέτη αναφέρονται οι κυριότερες μικρομέθοδοι για τον προσδιορισμό του αρσενικού και αναλύεται η χρωματομετρική, η οποία στηρίζεται στην αναγωγή του μολυβδαινικού αμμωνίου σε "κυανό του μολυβδαινίου" παρουσία ιχνών αρσενικού και αναγωγικής ένωσης σε όξινο περιβάλλον. Για τις ανάγκες της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ως αναγωγικό μέσο το ερυθρό του καρμινίου όπου και ελήφθει χαρακτηριστική μεταχρωματική αντίδραση μόνο παρουσία πεντασθενούς αρσενικού και ανεξαρτήτως του PH του διαλύματος.