ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ pH Η ΣΕΙΡΑ ΒΑΣΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΑΛΛΩΝ

DEMOLITION AND SEGREGATION OF HYDROXIDES IN CONNECTION WITH THE pH. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεληγιάννης Αντ. | Piperoglou E | Πιπερόγλου Ε. | Deligiannis Ant
  5. 1952
  6. 427-436
    • On the basis of the study are examined the conditions under which the metals' hydroxides are produced; where hydroxides are considered as the removed undissolved composition, with the influence of caustic alkalis on salts of metals, whether it is about a real hydroxide or hydrated oxide of even a basic salt of metal.
    • Εργασία, κατά την οποία εξετάζονται ο συνθήκες, κάτω από τις οποίες παράγονται τα υδροξείδια των μετάλλων, όπου υδροξείδια θεωρώνται η αποβαλλόμενη αδιάλυτη ένωση με την επίδραση καυστικών αλκαλίων πάνω σε άλατα των μετάλλων, ανεξαρτήτως τω αν πρόκειται για πραγματικό υδροξείδιο ή ένυδρο οξείδιο ή ακόμη και γαι βασικό άλατο του μετάλλου.