Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

THE GREEK BATTLE (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
 2. Δημοσίευση
 3. Άρθρα πρακτικών
 4. Ελληνικά
 5. Κόκκινος, Διονύσιος (1884-1967)
 6. 1952
 7. 374-391
  • Πρωτότυπο
  • An extensive report on the Greek Nation's contribution to the Allies' victory during the 2nd World War as well as a detailed description of the facts of the Greek-Italian and Greek-German war of 1940-41.
  • Εκτεταμένη αναδρομή της συμβολής του Ελληνικού έθνους στη νίκη των Συμμάχων κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο αλλά και λεπτομερής περιγραφή των γεγονότων του Ελληνο-Ιταλικού και Ελληνο-Γερμανικού πολέμου του 1940-41