ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

BYZANTINE BIBLIOGRAPHICAL WORKSHOPS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1953
  6. 447-462
    • A speech concerning the bibliographical workshops during the Byzantine period, which contributed to the arrival of ancient secretarial articles to today's time. Also, a short retrospection is given to the use of the book from 650 B.C. where the first known book is presented on papyrus, the lyrical poems of Archilochos until today.
    • Ομιλία με θέμα τα βιβλιογραφικά εργαστήρια κατά την Βυζαντινή εποχή, τα οποία συνέβαλαν στο να φτάσουν αρχαία γραμματειακά κείμενα στη σημερινή εποχή. Παράλληλα γίνεται μια σύντομη ιστορική ανδρομή στη χρήση των βιβλίων από το 650 π. Χ. που παρουσιάζεται το πρώτο γνωστό βιβλίο, επί παπύρου, τα λυρικά ποιήματα του Αρχίλοχου, μέχρι σήμερα.