ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΜΕΓΙΣΤΟΥ

ON EUCLEDES'S THEOREM ON MAXIMUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταμάτης Ευάγγελος Σ
  5. 1953
  6. 434-437
    • Comments and discussions on Eucledes's theorem on Maximum (Theorem 27, book VI from Elements).
    • Σχόλια και επεξηγήσεις επάνω στο θεώρημα του Ευκλείδη περί μεγίστου (θεώρημα 27, βιβλίο VI των Στοιχείων)