ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΒΟΥΡΤΣΙΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΙΡΚΗΣ (ΘΡΑΚΗΣ)

CONCERNING THE PRESENCE OF THE MINERAL WURTZITE IN THE MIXED SULPHUREOUS ROCKS OF MINES IN KIRKIS (THRAKIS) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Περτέσης Μ Λ | Παπασταματίου Ι Ν | Σταμάτης Ευάγγελος Σ
  5. 1953
  6. 406-408
    • The mineral wurtzite in the mixed sulphureous rocks of the mines in Kirkis (Thraki) is being examined. This method is interesting because 65% of it's content consists of zinc.
    • Μελετάται το ορυκτό βουρτσίτης στα μεικτά θειούχα πετρώματα το μεταλλείου της Κίρκης (θράκης). Το ορυκτό αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον δί΄τοι το 65% της περιεκτικότητας των αποτελείται από ψευδάργυρο