ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965) | Ψαριανός Π
  5. 1953
  6. 401-402
    • Mr.P.Th.Anagnostopoulos's work "Trimming and the new preceptions concerning it's effect, on the fruitfulness of the olive tree and of other fruitful trees", is presented. The book examines the effect of trimming on the productivity of fruitful trees with emphasis on the olive tree.
    • Παρουσιάζεται το έργο του κ. Π. Θ. Αναγνωστοπούλου " Το κλάδευμα και νεώτεραι αντιλήψεις περί της επιδράσεώς του επί της καρποφορίας της ελαίας και των λοιπών καρποφόρων δένδρων". Το βιβλίο εξετάζει τις επιδράσεις του κλαδεύματος επί της παραγωγικότητος των καρποφόρων δένδρων με έμφαση στην ελαία.