ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΡΟΠΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΕΝ ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ CROSS

CONCERNING THE MATHEMATICAL LAW OF CHANGE OF THE INCLINATION CORRECTOR IN THE CROSS STATIC METHOD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Περτέσης Μ Λ | Παπασταματίου Ι Ν | Simopoulos A. P.
  5. 1953
  6. 396-400
    • The announcement concerns the study of the law of change of inclination through which it is proven that the general law is valid which is also presented.
    • Η ανακοίνωση αφορά στην επί του νόμου της μεταβολής των ροπών ερευνά, δια της οποίας αποδεικνύεται ότι ισχύει γενικός νόμος ο οποίος και παρουσιάζεται.