1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α | Κουρεμένος, Βασίλειος (1875-1957) | Tsinaris K.P
  5. 1953
  6. 350-363
    • Circuits of self-stimulated multivibrators are being studied that include more than 2 lamps (superior class) ascertained from the theoretic results of the proposed relations. Besides the symmetric multivibrators, asymetrical orders were also studied that demonstrate a clear enumerative behaviour that may have a wide application field.
    • Μελετώνται κυκλώματα αυτοδιεγειρομένων πολυδονητών, που περιλαμβάνουν περισσότερες από δύο λυχνίες (ανωτέρας τάξεως), διαπιστωθείσης της θεωρητικής συνέπειας των προταθεισών σχέσεων. Εκτός των συμμέτρων πολυδονητών, μελετήθηκαν και διατάξεις ασύμμετρες, που εκδηλώνουν σαφή απαριθμητική συμπεριφορά, που μπορεί να έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής.