ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΔΑΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΙΣ ΚΟΝΙΚΛΟΥΣ

EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS ON THE TOXIC ACTION OF RHODANATES IN RABBITS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κλεισιούνης Νικόλαος | Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1953
  6. 329-332
    • It is being studied on rabbits if : 1) The injection of electrolytes as NaCl + CaCl2, 2) The injection on antihist drugs, 3) The injection of common antidotes of poisonnings through CN, 4) Bal can effect the poisonning which was provoked with NaSCN. From the experiments it is conluded that none of the above stop the poisonning. It should be known that NaSCN was used for a long time period as a low blood pressure drug.
    • Εξετάζεται επί κονίκλων, εάν 1) η χορήγηση ελεκτρολυτών ως NaCl2, 2) η χορήγηση των κοινών αντιδότων της δηλητηριάσεως δια CN, 4) Bal δύνανται να επηρεάσουν δηλητηρίαση η οποία έχει προκληθεί με NaSCN. Από τα πειράματα που έγιναν προκύπτει ότι κανένα από τα παραπάνω δεν αναστέλει την δηλητηριάση. Υπόψη ότι το NaSCN, επί αρκετό καρό χρησιμοποιήθηκε ως υποτασικό φάρμακο.