ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΕΠΟΛΩΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗΝ ΕΚΛΕΙΨΙΝ ΤΗΣ ΤΗΝ 29-30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1953

RESEARCH ON THE POLARISATION OF THE MOONLIGHT DURING THE TOTAL ECLIPSE ON THE 29-30 JANUARY 1953 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α | Fokas I.E | Κανδήλης Εμμανουήλ
  5. 1953
  6. 293-295
    • A determination of the course of the polarisation level of the moonlight after the total eclipse of the moon on the 29-30 January in 1953 is being made, which was almost central.
    • Γίνεται προσδιορισμός της διευθύνσεως του επιπέδου πολώσεως του σεληνιακού φωτός κατόπιν της ολικής έκλειψις της Σελήνης της 29-30 Ιανουαρίου 1953, η οποία υπήρξε σχεδόν κεντρική.