ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΙΟΝΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ

ACTION OF ANION EXCHANGE RESINS ON THE COLOURING SUBSTANCES OF THE COTTON SEED OIL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ninnis Lys.N | Αναστασιάδης Μιχαήλ Α | Νίννης Λυσ.Ν | Ηλίας Δ. | Ninni-Birbili Maria
  5. 1953
  6. 285-292
    • The behaviour of a dry anionic exchange resin, e.g. Duolite A2, is being examined, compared with solutions of cotton-seed oil inside aprotic solvents (hydrocarbons).
    • Εξετάζεται η συμπεριφορά μιας ασθενούς ανιονανταλλακτικής ρητίνης, της Duolite Az έναντι διαλυμάτων βαμβακελαίου εντός απρωτικών διαλυτών (υδρογονάνθρακες)