Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ Η ΥΣΤΑΤΗ ΦΑΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑΝ

THE REVIVAL OF BYZANTINE ART DURING THE PALEOLOGON ERA AND IT'S LAST PHASE IN MYSTRAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Μπαλάνος Δημήτριος Σ
  5. 1953
  6. 234-237
    • The revival of Byzantine art during the Paleologon era is presented namely from the 13th and 14th century as well as various phases from which it went through.
    • Παρουσιάζεται η αναγέννηση της βυζαντινής ζωγραφικής επί της εποχής των Παλαιολόγων, ήτοι τον 13ο και 14ο αιώνα, καθώς και οι διάφορες φάσεις από τις οποίες πέρασε.