1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Μπαλάνος Δημήτριος Σ
  5. 1953
  6. 234-237
    • The revival of Byzantine art during the Paleologon era is presented namely from the 13th and 14th century as well as various phases from which it went through.
    • Παρουσιάζεται η αναγέννηση της βυζαντινής ζωγραφικής επί της εποχής των Παλαιολόγων, ήτοι τον 13ο και 14ο αιώνα, καθώς και οι διάφορες φάσεις από τις οποίες πέρασε.