Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΗΡΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

THE GREEKS NATIONAL HERO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966) | Σωτηρίου Γεώργιος
  5. 1953
  6. 217-226
    • The speech, on the occasion of the 29th May 1953 anniversary celebration, honors the memory of the last emperor of the Byzantine, Constantinou IA' of Paleologou. Many biographic facts are mentioned. Finally, the speaker donates a golden bull to the Athens Academy with the autographed signature of Constantinos Paleologos.
    • Η ομιλία, με αφορμή την επέτειο της 29ης Μαϊου 1953, τιμά την μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου ΙΑ' του Παλαιολόγου. Αναφέρονται πολλά βιογραφικά στοιχεία του, τέλος δε ο ομιλητής δωρίζει στην Ακαδημία Αθηνών ένα χρυσόβουλο με την ιδιόχειρο υπογραφή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου