Η ΨΕΥΔΟΛΥΣΣΑ (ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ AUJESKY) ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ Η ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΤΑΥΤΗΝ ΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΜΥΚΙΝΗΣ

RABIES (AUJESZKY DISEASE) IN GREECE AND THE VERIFICATION OF THE SENSITIVITY OF THE VIRUS CAUSED FROM IT AGAINST CHRYSOMICYNES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Tarlantzis Konst | Φωκάς Ι. Ε. | Christodoulou Theof | Κανδήλης Εμμανουήλ
  5. 1953
  6. 206-210
    • The Aujeszky disease is described, a laboratoral study and on experimental reproduction is being made while the sensitivity of the virus against chrysomycines is being researched. The sensitivity of the virus is ascertained by experiments made on rabbit and hens.
    • Περιγράφεται η νόσος του Aujeszky, γίνεται εργαστηριακή έρευνα και πειραματική αναπαραγωγή ενώ μελετάται η ευπάθεια του ιού έναντι της χρυσομυκίνης. Η ευπάθεια του ιού διαπιστώνεται με πειράματα επί κονίκλων και επί εμβρυοφόρων ωών όρνιθος.