ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΣ.

OBSERVATIONS ON THE DETERMINATION OF THE CORRELATION COEFFICIENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1953
  6. 193-195
    • The case where two variables are subject to periodic changes of the same or opposite direction is being studied while at the same time one of the shows a clear increase a decrease tendency or one of them an increase tendency and other a decrease rendency.
    • Μελετάται η περίπτωση κατά την οποία δύο μεταβλητές ποσότητες υπόκεινται σε περιοδικές μεταβολές της ίδιας ή αντίθετης φοράς, ενώ συγχρόνως η μία εξ' αυτών παρουσιάζει σαφή τάση αυξήσεως ή ελαττώσεως ή η μία εξ' αυτών τάση αυξήσεως και η άλλη τάση ελαττώσεως.