1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-) | Μακρής Κ Ι
  5. 1953
  6. 190-192
    • The relation between solar activity (Wolf number) and chromospheric eruptions, based on monthly values of the phenomenons of the period 1936-1949.
    • Εξετάζεται η σχέση μεταξύ της ηλιακής δράσεως (αριθμός Wolf) και των χρωμοσφαιρικών προεξοχών, βάσει των μηνιαίων τιμών των εν λόγω φαινομένων της περιόδου 1936-1949