ΕΚ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΕΔΡΙΑΣ: ΕΦΕΔΡΑ Ή ΚΑΜΠΥΛΟΠΟΥΣ (EPHEDRA CAMPYLKOPODA)

FROM THE GREEK EPHEDRA KINDS : EPHEDRA OR EPHEDRA CAMPYLOPODA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μακρής Κ Ι | Kritikos P. G.
  5. 1953
  6. 177-190
    • Some of the most important kinds of greek ephedras are presented as well as the areas in which they meet. A description of the plant is made, an anatomy of the sprout and of the leaves, a determination of the ΔΡΟΓΗ total alkoids and finally, a comparative study of Ephedra Campylopoda with other kinds of ephedras.
    • Παρουσιάζονται ορισμένα εκ των σημαντικότερων ειδών της ελληνικής εφέδρας καθώς και οι περιοχές στις οποίες απαντώνται. Γίνεται περιγραφή του φυτού, ανατομία του βλαστού και των φύλλων, προσδιορισμός των στη δρόγη συνολικών αλκαλοειδών και τέλος συγκριτική μελέτη της E. Campylopoda με άλλα ειδη εφέδρας.