ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΝΕΜΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ >10μ/s ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.-

ON THE RAIN FREQUENCY ACCOMPANIED BY WIND WITH FORCE >= 10 M/H IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1953
  6. 149-153
    • A calculation of the rain frequency accompanied by winds with a force larger than 10M/H in Athens. These rainfalls are of great importance for the safety of constructions because they cause severe damages either by mechanical impact or by water penetration in the pores and the wall openings.
    • Υπολογισμός της συχνότητος εμφάνισης βροχών μαζί με ανέμους εντάσεως μεγαλυτέρας των 10μ/δ στην Αθήνα. Οι βροχές αυτές έχουν μεγάλη σημασία για την ασφάλεια των οικοδομών διότι προκαλούν σοβαρές ζημιές είτε δια μηχανικής κρούσεως είτε δια της διεισδύσεως νερού στούς πόρους και τα ανοίγματα των τοίχων.