ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

ELECTROPHOTOMETRIC CHROMATOGRAPHY ON FILTERING PAPER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Χρηστομάνος Αναστάσιος Α.
  5. 1953
  6. 144-149
    • A method of quantitative determination of amino-acids in chromatographes is being studied , on one hand by counting the superficial expanse of the through ΝΙΝΙΔΡΙΝΗΣ spots of amino-acids directly on the paper and the other hand, by counting the tension of the colour of the spots. Also, the special photometer is being described that was made and used from the author.
    • Περιγράφεται μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού των αμινοξέων στα χρωματογραφήματα, αφ' ενός με μέτρηση της επιφανειακής εκτάσεως των δια νινυδρίνης κηλίδων των αμινοξέων κατευθείαν επί του χάρτου και αφ' ετέρου δια μετρήσεως της εντάσεως του χρωματισμού των ελ λόγω κηλίδων. Στή συνέχεια περιγράφεται το ειδικό φωτόμεντρο που κατασκευάσθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τον συγγραφέα.