ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΛΩΝ ΕΝ ΤΩ ΑΙΓΑΙΩ

THE DISCOVERY OF UNKNOWN FISHING AREAS AND REEFS IN THE AEGEAN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δοντάς Α Σ | Dontas Spyr
  5. 1953
  6. 138-144
    • Hydrographic and hydrobiologic observations, studies and fishing essays in large expanses of the Aegean that were made from 1949 until 1952. New sea areas, that consist of fishing areas of great value as well as 7 unknown reefs.
    • Υδρογραφικές και υδροβιολογικές παρατηρήσεις, μελέτες και αλιευτικές έρευνες σε μεγάλες εκτάσεις του Αιγαίου που έγιναν από το 1949 έως το 1952. Νέες περιοχές θαλάσσης, που αποτελούν μεγάλης αξίας αλιετικά πεδία καθώς και 7 άγνωστοι ύφαλοι.