1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Φωτεινός, Γεώργιος Θ. (1876-1958)
  5. 1953
  6. 84-91
    • Previous results are verified concerning the therapy of syphilous and gonorrhoea with the use of penicillin.
    • Επαληθεύονται προηγούμενα αποτελέσματα για την θεραπεία τησ συφιλίδος και της βλενόρροιας με τη χρήση πενικιλλίνης