ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΓΕΝΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΛΗΨΙΝ ΖΩΪΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ

EXPERIMENTAL STUDY ON GLUCOGENESIS AFTER RECEIVING ANIMAL AND VEGETABLE LEUCOMA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Αντωνιάδης Χαράλαμπος
  5. 1953
  6. 68-76
    • The issue of how many kinds of leucoma causes an increase in sucrose, is being studied. The greatest level of glucogenesis is seen in the white of egg, the leucoma of soyia is in 2nd place, in oats, etc. The experiments results allow the definition of the biological value of the leucomas.
    • Εξετάζεται ποιά ποσά διαφόρων λευκωμάτων προκαλούν αύξηση του σακχάρου του αίματος. Τον μεγαλύτερο βαθμό γλυκογενέσεως παρουσιάζει το λευκό του ωού, έπειτα το λεύκωμα της σόγιας, της βρώμης κλπ. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων επιτρέπουν τον καθορισμό της βιολογικής αξίας των λευκωμάτων