ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ANNOUNCEMENT CONCERNING THE DEATH OF A MEMBER OF THE ACADEMY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1953
  6. 41-43
    • The death of corresponding member of the Academy of Athens, Michael Rostovtzeff is announced. A short biography of the deceased.
    • Ανακοινώνεται ο θάνατος του αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, Μιχαήλ Rostovtzeff. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του εκλιπόντος.