ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966) | Εμμανουήλ Ε
  5. 1953
  6. 1-8
    • A fairwell from former President Mr.E.Emmanuel and a opening speech from the new President for the year 1953, Mr.S.Kougeas.
    • αποχαιρετισμός του απερχόμενου προέδρου κ. Ε. Εμμανουήλ και εναρκτήριος λόγος του νέου προέδρου για το έτος 1953 κ. Σ. Κουγέα.