ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΣΚΟΡΒΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

CONCERNING THE MECHANISM OF SUSPENSION THROUGH COPPER OXYDATION OF ASCORBIC ACID, THROUGH PROTEIN AND OTHER SUBSTANCES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Νειάδας Εμμαν Β | Niadas Emm.V
  5. 1956
  6. 454-463
    • It is examined if copper which is combined with various proteins inside cells, can abslish the oxydation of ascorbic acid. Also, the effect of acetone through copper oxydation of the ascorbic acid is examined as well.
    • Εξετάζεται το αν ο χαλκός, ο οποίος είναι ενωμένος με διάφορες πρωτεϊνες εντός των κυττάρων, μπορεί να καταλύσει την οξείδωση του ασκορβικού οξέος. Εξετάζεται και η επίδραση της ακετόνης επί της δια χαλκού οξειδώσεως του ασκορβικού οξέος.