ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΙΧΝΩΝ ΠΑΡΑΘΕΙΟΥ ΕΚ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

SOME OBSERVATIONS ON THE EFFECT OF INGESTING PARATHION RESIDUES IN OLIVE OIL UPON THE WHOLE-BLOOD ChE OF INDIVIDUALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ. | Βασιλείου Α. | Αβραμίδης Διον | Avramides Dion
  5. 1956
  6. 439-445
    • The results of a long-term use of olive oil are ascertained which contain residues of parathion on the whole-blood ChE and the found values of whole-blood ChE are compared with the previous one.
    • Διαπιστώνονται τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας χρήσεως ελαίου, που περιείχε υπολείμματα παραθείου επί της χολινεστεράσης του αίματος και συγκρίνονται οι ευρεθείσες τιμές χολινεστεράσης με τις προηγούμενες.