ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1956
  6. 416-417
    • The work writting of professor Nik.Tsaboula "Special Nosology", is presented which contains all the matter of Special Nosology which is taughts in the Medical School of the University of Athens.
    • Παρουσιάζεται το σύγγραμμα του καθηγητή Νικ.Τσαμπούλα "Ειδική Νοσολογία", στο οποίο περιλαμβάνει όλη την ύλη της Ειδικής Νοσολογίας που διδάσκεται στην Ιατρική σχολή Αθηνών.