Η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

THE SEISMIC EFFICIENCY OF GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α Γ
  5. 1956
  6. 368-375
    • The reformative displacements of all earthquakes, magnitute 5 or larger, are calculated and cartographed when took place in Greece from 1910, in other words, the period when systematic recording with instruments began.
    • Υπολογίζονται και χαρτογραφούνται οι αναπαλστικές μετατοπίσεις όλων των σεισμών, μεγέθους 5 ή μεγαλύτερου, οι οποίοι συνέβησαν στον ελληνικό χώρο απ'το 1910, δηλ. από τότε που άρχισε η συστηματική καταγραφή τους με όργανα.