Δημητρίου Π. Παππούλια: Η εμπράγματος ασφάλεια κατά το ελληνικόν και το ρωμαϊκόν δίκαιον. Τόμος πρώτος. Εν Λειψία 1909 : [Βιβλιοκρισία]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5523
  4. GR-AtACAb10069750
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: Τυπ. Νομικής, 1910
  7. 12