ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

EFFECT OF THYROXINE ON WOUND HEALING (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ. | Βαρώνος Δ
  5. 1956
  6. 343-348
    • The study investigates the effect of the thyroid gland's hormone on the development of the wound's therapy applying a different from the usual method with many advantages.
    • Η μελέτη ερευνά την επίδραση της ορμόνης του θυρεοειδούς αδένος επί της εξέλιξης της ιάσεως των τραυμάτων, εφαρμόζοντας όμως μια διαφορετική απ'τις συνηθισμένες μεθόδους , με πολλαπλά πλεονεκτήματα.