ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1955-1956

A FEW OBSERVATIONS REGARDING ORANGES FOR PROCESSING IN THE CANEA PROVINCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στεφανίδης Κ | Βαμβακάς Νικόλαος Ι
  5. 1956
  6. 317-329
    • The physical and chemical texture of the oranges in the province of Canea of the crop 1955-56 is given. The fluctuation of the most significant characteristics of the oranges that go for industrialization from November 1955-April 1956, is given also. On a special board, the constants of the oranges are written and finally, the conclusion of the studies are exposed.
    • Δίνεται η φυσική και η χημική σύσταση των πορτοκαλιών του νομού Χανίων της εσοδείας 1955-56. Επίσης δίδεται η διακύμανση των κυριοτέρων χαρακτηριστικών των προς βιομηχανοποίηση πορτοκαλιών, απ'τον Νοέμβριο 1955-Απρίλιο 1956. Σε ειδικό πίνακα αναγράφονται οι σταθερές των πορτοκαλιών και τέλος εξάγονται τα συμπεράσματα των μελετητών.