Η ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΙΣ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΤΙΝΩΝ ΥΔΡΟΞΥΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΝΙΟΝΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ

THE ABSORPTION OF FAT-SOLUBLES OF HYDROXYL GROUPS ON ANION-EXCHANGE RESINS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ninnis Lys.N | Νίννης Λυσ.Ν | Ninni-Birbili Maria | Μπιρμπίλη Μαρία
  5. 1956
  6. 308-317
    • The possibility of absorption of fat-soluble hydroxyl groups from solutions in petroleum ether is being investigated. Also, another type of anion-exchange resin (Duolite A6) is being studied which differs from the last in the organic frame and in the kind of drastic groups.
    • Ερευνάται η δυνατότητα προσρόφησης λιποδιαλυτών υδροξυλικών ενώσεων από διαλύματα σε πετρελαϊκό αιθέρα. Επιπλέον, μελετάται και άλλος τύπος ανιονανταλλακτικής ρητίνης (Duolite A6), η οποία διαφέρει απ'την προηγούμενη και στον οργανικό σκελετό και στο είδος των δραστικών ομάδων.