ΤΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΕΝ ΠΕΝΤΕΛΙΚΩ

THE ROCKS OF THE HORIZON OF THE CESARIANIAN SCHIST IN PENDELIKO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Σ. (1889-1951)
  5. 1956
  6. 280-290
    • A classification of rocks is being made of the horizon of the Cesarianian Schist in Pendeliko and observations are made on their chemism and origin.
    • Γίνεται ταξινόμηση των πετρωμάτων του ορίζοντος του σχιστολίθου Καισαριανής εν Πεντελικώ και γίνονται παρατηρήσεις επί του χημισμού και της προέλευσής τους.