ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1956
  6. 260-261
    • The work of Pan.Kanellopoulos "Five Athenian dialogues (51-529 A.C - Greece and Christianity)" is presented with dialogues from well known historic figures, such as emperors Adrianos and Ioulianos.
    • Παρουσιάζεται το έργο του Παναγ.Κανελλόπουλου, "Πέντε αθηναϊκοί διάλογοι (51-529 μ.Χ. - Ελλάς και Χριστιανισμός)", με διαλόγους γνωστών ιστορικών προσώπων στην Αθήνα, όπως ο αυτοκράτορας Αδριανός και Ιουλιανός κ.α.