ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΗΣ ΛΟΞΩΣ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΛΟΥΣΗΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

CONCERNING THE DETERMINATION OF THE POSITION OF THE NEUTRAL LINE OF THE BENT OBLIQUE AND UNDER THE INFLUENCE OF PLASTIC PROPERTY WHICH FORM A RECTANGULAR CROSS SECTION OF BETON ARMEE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σιμόπουλος Αχ | Simopoulos A. P.
  5. 1956
  6. 249-254
    • After mathematical broadening, it is concluded that the solution to the problem of determination of the position of the neutral line, bent towards the axos of the cross-section, is achieved with the application of the general theorem of the neutral line.
    • Κατόπιν μαθηματικής διερεύνησης προκύπτει ότι η λύση του προβλήματος του καθορισμού της θέσης ουδέτερης γραμμής, λοξής προς τον άξονα της διατομής της, επιτυγχάνεται με εφαρμογή του γενικού θεωρήματος της ουδέτερης γραμμής.